МАРКЕТИНГ С ОБЯВИ

обяви

маркетинг със сайтове за безплатни обяви

ОБЯВИ

Обяви да се използват като маркетингов инструмент? Да може и през последните години, това е практика. Тук трябва да се направи едно уточнение. Обяви е общо наименование за различни по тип обяви и няма да е коректно да говорим за маркетинг при обяви за запознанства. При продажбата на стоки и услуги, произведени или предоставяни предимно от търговци попадащи в категорията на малък и среден бизнес, безплатни обяви могат да намерят място в арсенала от маркетингови и рекламни инструменти.

МАРКЕТИНГ

Първите данни за възникването на маркетинга са от САЩ. Предизвикан от развитието и натрупването на голям асортимент от стоки и услуги, подобряването на покупателните възможности на населението, създават предпоставки за увеличение на конкуренцията. По това време все още няма развити маркетингови мрежи, което довежда до натрупване на стоки в отделни райони на страната. Стоките залежават, губят от своите качества и цена. Изследването на пазарите, проучване на потребностите на населението и съобразяване на производството с потенциала на пазара поставят основите на маркетинга. С развитието на технологиите, комуникациите и Интернет, пазарите стават все по-динамични. Последните проучвания затвърждават твърдението, че ако от възникването на една идея, до нейната реализация е изминало повече от 12 месеца, то тя не може да бъде определена като иновативна за пазара и не може да се очаква добра пазарна реализация. От друга страна всички стоки или услуги, които успеят да се наложат като иновативни, водят до бърза промяна в потребностите на потребителите. Тези промени могат да доведат до резки движения в употребата на утвърдени вече стоки или услуги. Всяка програма за маркетинг включва няколко задължителна етапа: 1. Предварително пазарно проучване, което трябва да изследва цените, обемите на търсене и предлагане и т.н; 2. Планиране на организацията на производството с избор на форми, методики, планиране за времето и мястото на продажбите, избор и планиране на реклама други дейности симулиращи реална пазарна обстановка за да се постигне максимална ефективност от планираното производство на стоката или услугата. Предприятията, които прилагат тези стратегии в последствие се стараят да създадат предпоставки за информационни канали за получаване на обратна информация от клиентите и потребители на стоките или услугите. По този начин фирмите разбират своевременно какво е необходимо да променят за да подобрят своите продукти за да ги задържат максимално по-дълъг период на пазара.

ОБЯВИ И МАРКЕТИНГ

Сайтовете за безплатни обяви, създават прекрасна възможност за прилагане на различни маркетингови инструменти за проучване на пазарите и предлагане на стоки и услуги пред голяма аудитория. Повечето сайтове за обяви предлагат и добри инструменти за анализ на поведението и интереса на потребителите.

Share