безплатни обяви zor.bg logo switch to mobile web view

Категории

политика за защита на личните данни

Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В случаите, когато дружеството се явява в качество на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, то отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Какво е важно да знаете
Вие използвате Услугите без да е необходимо да бъдете идентифицирани като субект на данните от страна на администратора и при предоставяне на Услугата не се изисква допълнително да удостоверявате своята идентичност.
Дружеството използва предоставените от Вас данни само за целите на Услугата, предоставена съгласно тази политика и Общите условия за предоставяне на Услугата от Дружеството.
Дружеството не използва по никакъв начин предоставените от Вас данни с цел профилиране в описания в тази политика смисъл.
Данни които са необходими за предоставяне на Услугата и може да бъдат разглеждани като „лични данни“ по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА са име, e-mail, телефон (при публикуване на обяви) и IP адрес, в общия случай.

 

За целите на тази политика използваните термини и изрази ще имат следното значение:
- Сайтът ZOR.BG (https://zor.bg) е уебсайт, собственост на „Ай Ти Галакси” ЕООД, наричано ДРУЖЕСТВОТО, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в Общите условия.
- Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
- „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта ZOR.BG информационни услуги и ресурси.
- „Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на Дружеството с оглед то да бъде достъпно чрез уебсайта ZOR.BG за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
- „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
- „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
- „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
- „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
- „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
- „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
- „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
- „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
- „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на 4.5.2016 г. L 119/33 Официален вестник на Европейския съюз BG
- „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
- „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
- „услуга на информационното общество“ означава услуга по смисъла на член 1, параграф 1, точка б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (1);

 

Информация относно Администратора на лични данни
1. Наименование "Ай Ти Галакси" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ :206065163
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797, район Студентски, жк. „Мусагеница“ бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797, район Студентски, жк. „Мусагеница“ бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797, район Студентски, жк. „Мусагеница“ бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50
6. E-mail: info@zor.bg
7. Телефон.: +359988962512

 

Информация относно оператор на лични данни
1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
6. E-mail: dpo@superhosting.bg
7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684

 

Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bgУеб сайт: www.cpdp.bg

Дружеството осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Дружеството събира и обработва Вашите лични данни единствено във връзка с предоставянето на услуги, съгласно общите условия, и по-конкретно въз основа на следното:
1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
2. Изпълнение на задълженията на Дружеството по сключеното споразумение с Вас;
3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;
4. За целите на легитимния интерес на Дружеството, във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:
4.1. Публикуване на обява;
4.2. Редактиране на обява;
4.3. Създаване на профил;
4.4. Захранване на профил с кредити;
4.5. Добавяне на статус към обява;
4.6. Изпращане на запитване по обява;
4.7. Получаване на запитване по обява;
4.8. Получаване на седмичен бюлетин;
4.9. Гласуване по обява;
4.10. Преглеждане на обява;
4.11. Седмичен информационен бюлетин.
5. Защита на информационната сигурност;
6. Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
7. Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.

 

Чл. 1. (2) Дружеството спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
2. Ограничение на целите на обработване;Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
3. Точност и актуалност на данните;
4. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Обработвани и съхранявани данни от Дружеството, във връзка с предоставяне на Услугите.

Чл. 2. (1) Информация, която Вие предоставяте.
Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни от Дружеството. Във формите, чрез които се въвеждат данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.
1. Публикуване на обява
1.1. Лице за контакт;
1.2. e-mail за контакт;
1.3. Телефон за контакт;
1.3. Skype за контакти;
1.4. Уеб сайт към обявата;
1.5. Име и фамилия на публикуващ обявата;
1.6. Административен e-mail;
1.7. Текст и заглавие на обявата, изображения и/или линк към видео съдържание;
1.8. Парола за достъп до обявата;
1.9. Съгласие с Общите условия;
1.10. Съгласие с настоящата политика.
2. Редактиране на обява.
2.1. Няма изискване за допълнителни данни, но има възможност за редактиране на подадените данни по т.1.
3. Изтриване на обява.
3.1. Няма изискване за допълнителни данни, изтриват се данните по т.1.
4. Регистрация/Създаване на профил. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен профил е необходим e-mail адрес, който сте посочили и при публикуване на обява като административен e-mail.
4.1. Можете да добавите данни за юридическо лице за издаване на фактура.
5. Изпращане на запитване по обява.
5.1. При изпращане на запитване по обява, ние сме междинен доставчик на услуги по смисъла на Директива 2000/31/ЕО, и по-специално разпоредбите относно отговорностите на междинните доставчици на услуги в членове 12—15 и не съхраняваме предоставените данни (име, телефон, текст на запитването), с изключение на e-mail адрес.;
6. Гласуване по обява – не се предоставят данни.
7. Преглеждане на обява – не се предоставят данни.
8. Абонамент за седмичен бюлетин - e-mail.

 

Чл. 2. (2) Автоматизирано съхранена информация.
1. Логове
1.1. В лог файлове запазваме IP адрес, дата, час и информационна единица която е манипулирана, например номер на обява.
1.2. Лог файл запазваме при случаи свързани със сигурност, техническа поддръжка и развитие, за измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта и др, както и в случаите, в които това се изисква от закона.
1.3. В Сайта се използват следните логове:
1.3.1. При публикуване на нова обява;
1.3.2. При редактиране на обява;
1.3.3. При изтриване на обява;
1.3.4. При преглед на обява;
1.3.5. При гласуване за обява;
1.3.6. При добавяне на статус за обява.
2. Бисквитки
2.1. За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити при вход за редактиране на обява и при вход в профил.
2.2. Приемане на настоящата политиката и Общите условия за предоставяне на Услугата.
2.3. В категория „Запознанства“ за деклариране на възраст 18+.
2.4. Бисквитки също се ползват за управление на рекламни банери, без те да бъдат асоциирани към потребителски акаунти.
2.5. В използваните от Администратора бисквитки (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.
2.6. Бисквитки могат да бъдат инсталирани и от трети лица, с цел рекламиране на стоки и услуги, които могат да представляват интерес за Вас по време на Вашето посещение на сайта и другите сайтове. Администраторът няма достъп до или контрол върху използването на тези бисквитки. Тези кукита също събират информация за начина на ползване на Сайта, като например кой сайт Ви е препратил към Сайта, кои интернет страници сте посетили в сайта, информация за посещенията Ви в други сайтове, но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакти или други лични данни, които биха могли да дадат възможност на трето лице да Ви идентифицира или да се свърже с Вас.
2.7. Администраторът използва системи за анализ, свързани с различни search engine интернет реализации. Google Analytics е услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google"). Google Analytics използва конкретна бисквитка, която се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация, с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ. Информация за употребата на бисквитки от тяхна страна може да намерите в техния сайт ( https://www.google.com/policies/privacy/ ).
2.8. Вие имате право по всяко време да забраните и/или да изтриете бисквитките на Вашето устройство. За повече информация моля, обърнете се към раздел „Помощ” на Вашия браузър.
3. Абонамент за седмичен бюлетин.

 

Чл. 3. (1) Срок на съхранение.
1. Данни които Вие ни предоставяте:
1.1. При публикуване и редактиране на обява, ги съхраняваме неограничено, до момента в който не бъде изтрита обявата;
1.2. При публикуване и обява, и при изпращане на запитване по обява - e-mail адрес, неограничено;
2. Данни които събираме автоматично.
2.1. Лог файлове
2.1.1. Публикуване на обява – до една година след като информационната единица бъде изтрита;
2.1.2. Редактиране на обява - – до една година след като информационната единица бъде изтрита;
2.1.3. Изтриване на обява – до една година;
2.1.4. Преглед на обява – пет минути;
2.1.5. При гласуване за обява – 24 часа;
2.1.6. При добавяне на статус - до една година след като информационната единица бъде изтрита;
2.2. Бисквитки
2.2.1. За сесията в рамките на сесията или до натискане на бутон „Изход“.
2.2.2. За деклариране приемането на тази политика и Общите условия, както и за възраст 18+, до максималният период определен от настройките на Вашият браузър.

 

Чл. 4. (1) Резервност (Backup).
С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

 

Чл. 5. (1) Предоставяне на информация на трети лица
Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Дружеството и/или други потребители на Услугите.

 

Чл. 6. (1) Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

 

Чл. 7. (1) Право на коригиране.
Вие имате право и възможност да коригирате всички данни които сте предоставили, в случай че те са непълни или неточни. Вие имате възможност да коригирате данните които сте ни предоставили, по всяко време през Вашия профил или чрез редакция на обява.

 

Чл. 8. (1) Право на изтриване.
Вие имате право и възможност да изтрииете всички данни и съдържание, което сте предоставили съгласно Чл. 2. (1).
1. Изтриване на обява – необходимо е да влезнете в редакция на обява, като посочите номера на обявата и паролата която сте определили при публикуването на обявата. С натискане на бутона „изтрий“, ще бъдат изтрити всички данни които сте предоставили при публикуване и редактиране на обявата, с изключение на лог файловете описани в чл.2 (2) т.1.
2. Изтриване на профил – за изтриване на целият профил и асоциираните към него обяви, е необходимо да ни изпратите изричен e-mail до admin@zorbg, от адреса с който сте регистрирали профила. Ще бъдат изтрити всички асоциирани обяви и данните от профила с изключение на лог фалйовете описани в чл.2 (2) и данните за извършени плащания, ако има такива.
След закриване на профил или обява всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона:
- за период до 1 /една/ година се съхраняват логове с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите.
- За период до 5 /пет/ години се съхраняват данни за извършени плащания за закупуване на кредити за статуси на обяви.
Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

 

Чл. 8. (2) Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

 

Чл. 8. (3) Отказ от седмичен абонамент, можете да направите чрез „ограничаване на обработването“ като Вашият e-mail ще бъде маркиран с цел ограничаване на обработването му в бъдеще. Ограничаване, можете да направите автоматично от всяка страница от Сайта, от поле „Абонамент“.

 

Чл. 9. (1) Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

 

Чл. 10. (1) Точност на информацията.
Дружеството не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на лицата, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Начало|Цени|Ч.З.В.|Общи условия|GDPR|Абонамент|За нас|Инвентар|Контакт|Търсене


Изглед: Класически | За мобилни устройства
© 2009-2024 ZOR.BG